Home
Hoe te verzenden
Verboden goederen
Tarieven
Voorbeeld berekening
Vertrekschema
Contact
Contactformulier
FAQ


Gelieve uw gewenste taal hiernaast te kiezen.

Nederlands
Mohon anda untuk pilih bahasa anda di samping sini.

Bahasa Indonesia

 


A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N


Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Bagus Putra Perkasa, aanvaardt u als "afzender" namens uzelf en namens alle belanghebbenden bij de zending dat deze Algemene Voorwaarden vanaf het moment dat Bagus Putra Perkasa de zending accepteert van toepassing zijn, tenzij schriftelijk door een bevoegde medewerker van Bagus Putra Perkasa anders is overeengekomen.
De "zending" betekent alle documenten of pakketten die onder één (1) vrachtbrief vervoerd worden en die op welke wijze naar keuze van Bagus Putra Perkasa dan ook kunnen worden vervoerd, daaronder begrepen per vliegtuig, over de weg of via welke andere vorm van vervoer dan ook.
Onder "vrachtbrief" wordt verstaan elk door Bagus Putra Perkasa vervaardigd facturen, vrachtbrief of vervoersdocument, en deze Algemene Voorwaarden maken daar deel van uit.
Elke zending wordt vervoerd op basis van een beperkte aansprakelijkheid, als nader in deze Algemene Voorwaarden neergelegd.
 
1. ONAANVAARDBARE ZENDINGEN

De afzender verklaart dat de zending aanvaardbaar is voor vervoer, en bevestigt dat zijn zending onaanvaardbaar geacht wordt indien:
 • de zending door de IATA (International Air Transport Association), de ICAO (International Civil Aviation Organisation), ADR (Internationaal Vervoer van Gevaarlijke Goederen over de Weg), door overheden zoals Nederlandse & Indonesische douane of andere relevante organisaties wordt aangemerkt als bestaande uit gevaarlijk materiaal, gevaarlijke goederen, of verboden of onder beperkingen gestelde zaken;
 • er geen douaneaangifte is gedaan in gevallen waarin dat onder geldende douanereglementen vereist is;
 • het nagemaakte goederen, dieren, ongemunt goud en zilver, valuta, belastingbandjes/fiscale zegels, effecten aan toonder, metalen, schroot, edelmetalen, juwelen, edelstenen, geld; echte of namaak vuurwapens en delen daarvan, wapens, explosieven, vuurwerk, ammunitie, brandbare stoffen, kwik; menselijke resten, stoffelijk overschot, planten en plantzaden; alle soorten apparatuur, materialen of opnamen met pornografie; illegale verdovende middelen/drugs en medicijnen; zend-/ontvangapparatuur en ook (mobiele) telefoons; fotokopieer-, medische- en koelapparatuur; alle typen van voertuigen (zowel geheel of delen van de voertuigen); sigaretten, sigaren en tabak (producten); alcoholische dranken en etenswaren; antiquiteiten of goederen die historische waarde bevatten; goederen voor de industrie of productie; commerciële goederen bevat;
 • het andere zaken bevat waarvan Bagus Putra Perkasa beslist dat ze niet veilig of wettelijk kunnen vervoerd worden, of
 • de verpakking beschadigd of onvoldoende is.
 
2. LEVERINGEN EN ONBESTELBARE ZAKEN

Zendingen worden afgeleverd aan het adres van de ontvanger dat door de afzender is opgegeven doch worden niet noodzakelijkerwijs aan de met naam genoemde ontvanger persoonlijk afgeleverd. Zendingen die aan adressen zijn gericht die een centrale afleveringsruimte hebben, worden afgeleverd aan die ruimte.
Indien de zending niet acceptabel geacht wordt, of indien de zending voor douanedoeleinden ondergewaardeerd is, of indien de ontvanger redelijkerwijs niet kan worden geïdentificeerd of gelokaliseerd, of indien de ontvanger de zending weigert of betaling van de op de zending drukkende kosten weigert, is Bagus Putra Perkasa bevoegd om de zending niet naar de ontvanger te verzenden en om boete aan de afzender van minimaal € 150,00 op te leggen alvorens de volledige of een gedeelte van de zending voort te zetten, bij gebreke waarvan Bagus Putra Perkasa de zending kan vrijgeven, er vrijelijk over kan beschikken of de zending kan verkopen, zonder dat daarbij enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook jegens de afzender of enig ander persoon ontstaat, waarbij geldt dat de opbrengst wordt aangewend om daaruit de kosten van de verleende diensten en de daarop betrekking hebbende administratieve handelingen te voldoen.
 
3. INSPECTIE

Bagus Putra Perkasa heeft het recht zendingen zonder aankondiging te openen en te inspecteren.
 
4. VERZENDKOSTEN

De verzendkosten van Bagus Putra Perkasa worden berekend op basis van het hogere van het feitelijke of volumetrische gewicht, en elke zending kan door Bagus Putra Perkasa opnieuw worden gewogen en gemeten om deze berekening te bevestigen. De afzender dient aan Bagus Putra Perkasa alle verzendkosten, bijkomende kosten, heffingen en belastingen te betalen of te vergoeden die door Bagus Putra Perkasa verleende diensten verschuldigd zijn of die door Bagus Putra Perkasa ten behoeve van de afzender of de ontvanger of een derde zijn gemaakt, evenals alle claims, schades, boetes en onkosten die worden gemaakt indien de zending geacht wordt onaanvaardbaar voor transport te zijn als bedoeld in artikel 1.
 
5. AANSPRAKELIJKHEID VAN BAGUS PUTRA PERKASA

De aansprakelijkheid van Bagus Putra Perkasa is beperkt tot uitsluitend directe schade en/of verlies van de zendingen. Alle andere soorten verliezen en schades zijn uitgesloten (daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, waarde, winstderving, inkomstenderving, renteverlies en verlies van toekomstige omzet), ongeacht of die verliezen of schades speciaal zijn of indirect, en zelfs indien het risico van dat verlies of die schade voorafgaande aan of na aanvaarding van de zending ter kennis van Bagus Putra Perkasa werd gebracht.
Claims zijn beperkt tot één (1) claim per zending, waarbij geldt dat een regeling een volledige en finale regeling is voor alle verliezen en schades die met de zending verband houden.
Indien de afzender deze beperkingen en limieten onvoldoende acht, dient hij een claimformulier in te vullen. In het geval dat Bagus Putra Perkasa een zending verliest dan zal Bagus Putra Perkasa een vergoeding toekennen van maximaal twee keer (2x) de basiskosten met een maximale bedrag van € 1000,-. Bij directe schade welke in veronderstelling door Bagus Putra Perkasa is veroorzaakt zal voorafgaand een onderzoeksprocedure worden gestart en indien correct blijkt te zijn naderhand een vergoeding worden toegekend naar de waarde van de schade met als maximale bedrag twee keer (2x) de basiskosten met een maximale bedrag van € 1000,- mits de zending zorgvuldig, veilig en naar toebehoren is verpakt.
 
6. TIJDSLIMIETEN VOOR CLAIMS

Alle claims dienen binnen dertig (30) dagen na de datum dat Bagus Putra Perkasa de zending heeft geaccepteerd schriftelijk bij Bagus Putra Perkasa te worden ingediend, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Bagus Putra Perkasa is vervallen.
 
7. VERTRAAGDE ZENDINGEN

Bagus Putra Perkasa zal zich in redelijkheid naar beste vermogen inspannen om de zending in overeenstemming met de normale afleveringsschema's te leveren, doch deze schema’s zijn niet bindend en maken geen deel uit van de overeenkomst. Bagus Putra Perkasa is niet aansprakelijk voor schades of verliezen die door vertragingen worden veroorzaakt.
 
8. OMSTANDIGHEDEN BUITEN DE CONTROLE VAN BAGUS PUTRA PERKASA

Bagus Putra Perkasa is niet aansprakelijk voor verliezen of schades die voortvloeien uit voor Bagus Putra Perkasa van buiten komende omstandigheden. Tot deze omstandigheden behoren, zonder dat dit een beperking inhoudt, elektrische of magnetische schade aan of het gewist zijn van elektronische of fotografische beelden, gegevens of opnamen; gebreken of karakteristieken die betrekking hebben op de aard van de zending, ook indien dat aan Bagus Putra Perkasa bekend is; handelingen of nalatigheden van personen die niet in dienst zijn van Bagus Putra Perkasa en die niet door Bagus Putra Perkasa gecontracteerd zijn zoals de afzender, de ontvanger, derden, douane of andere overheidsfunctionarissen; "overmacht" zoals aardbevingen, cyclonen, stormen, overstromingen, mist, oorlog, vliegrampen of embargo's, bootkappingen, rellen en civiele onrust, acties binnen een bedrijfstak.
 
9. INTERNATIONALE VERDRAGEN

Indien de zending met een eindbestemming of een tussenstop heeft in een ander land dan het land van vertrek, is het Internationaal Verdrag van toepassing. Voor internationaal vervoer over de weg kan het Verdrag voor internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) van toepassing zijn. Deze verdragen beperken de aansprakelijkheid van Bagus Putra Perkasa voor verlies of schade.
 
10. GARANTIES ZIJDENS DE AFZENDER EN VRIJWARING

De afzender vrijwaart Bagus Putra Perkasa voor alle verliezen en schades voortvloeiend uit het verzuim van de afzender om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en regelingen en voor de niet-nakoming door de afzender van de volgende garanties:
 • Alle informatie die door de afzender of diens vertegenwoordigers wordt verstrekt is volledig en accuraat;
 • De zending is in een beveiligd gebouw door werknemers van de afzender voorbereid;
 • De afzender heeft vakbekwame werknemers ingezet bij het verzendklaar maken van de zending;
 • De afzender heeft de zending gedurende het verzendklaar maken, de opslag en het transport naar Bagus Putra Perkasa beschermd tegen ongeautoriseerde tussenkomst van derden;
 • De zending is naar behoren gekenmerkt en geadresseerd en verpakt zodat veilig vervoer met de daarmee gemoeide handelingen is zekergesteld;
 • Aan alle van toepassing zijnde wetten en regelingen op het gebied van douane, import, export en andere wetten en regelingen is voldaan.
 • De vrachtbrief/document/factuur is door de bevoegde vertegenwoordiger van de afzender ondertekend en de Algemene Voorwaarden binden de afzender.
 
11. ROUTING

Alle routings en afwijkingen daarvan, daaronder begrepen de mogelijkheid dat de zending via tussenliggende stopplaatsen vervoerd kan worden, staan te allen tijde ter vrije keuze van Bagus Putra Perkasa.
 
12. TOEPASSELIJK RECHT

Alle geschillen die voortvloeien uit of op welke wijze dan ook verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden ten behoeve van Bagus Putra Perkasa beheerst door de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechters van en beheerst door het recht van het land van herkomst van de zending, en de verzender onderwerpt zich onherroepelijk aan die rechtsmacht, tenzij dit in strijd is met het toepasselijk recht.
 
13. NIETIGHEID EN ONAFDWINGBAARHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De nietigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast geen enkel ander deel van deze Algemene Voorwaarden aan.

 

Bagus Putra Perkasa 2010 - all rights reserved  | info@bagusputraperkasa.com Algemene Voorwaarden
Top